Schooljaar 2020 - 2021
De inschrijvingsperiode loopt van 1 tot en met 30 september.
Mail onderstaand inschrijvingsformulier, ingevuld en ondertekend, naar orfeus@ringscholen.be
Afspraken voor het individuele uurrooster worden liefst zo spoedig mogelijk en persoonlijk met de leraar(s) zelf gemaakt. De mailadressen kan je opvragen telefonisch of via mail.
Naar aanleiding van de coronacrisis kan er betaald worden via overschrijving of ter plaatse met cash geld.
INSCHRIJVINGSGELD PER STUDIERICHTING

- 18 jaar 68,00 €
- 18 jaar verminderd tarief 44,00 €
+ 18 jaar en - 25 jaar 134,00 €
+ 25 jaar 318,00 €
+ 25 jaar verminderd tarief 134,00 €
MINIMUM LEEFTIJD

De aangeduide leeftijdsgrenzen gelden als ze bereikt worden op 31/12/20
Alle studierichtingen: 6 jaar of eerste leerjaar
VERMINDERD TARIEF

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (of gelijkgesteld) en personen ten laste ervan
Attest RVA of VDAB
verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende of personen ten laste ervan
Attest RVA of VDAB
Leefloners (of gelijkgesteld) en personen ten laste ervan
Attest OCMW of UiTPAS met kansenstatuut op naam
Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag
Attest Rijksdienst voor Pensioenen of UiTPAS met kansenstatuut op naam
Erkende personen met een handicap en een tegemoetkoming ontvangen of personen ten laste ervan
Een attest van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van een tegemoetkoming.
Of een rekeninguittreksel met vermelding tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid.
De European disability card.
Personen met 66% arbeidsongeschiktheid  of personen ten laste ervan
Een attest van de ziekteverzekering met vermelding van geldigheidsperiode en graad van minstens 66% arbeidsongeschiktheid.
Een attest van het RIZIV met vermelding artikel 100.
Een attest van de FOD Sociale Zaken met vermelding "vermindering van verdienvermogen".
Begunstigde verhoogde kinderbijslag 66%
Een attest van de FOD Soc. Zek. met vermelding van 4 punten op 'lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap' .
Een attest van het kinderbijslagfonds.
Een attest van het Federaal agentschap kinderbijslag.
UiTPAS met kansenstatuut op naam
Resident in gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin
Attest betrokken tehuis of MPI.
Erkend politiek vluchteling of personen ten laste ervan
Attest Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen.
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
Identiteitsbewijs voor vreemdelingen.
Begunstigden van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Een attest van het ziekenfonds.
Een attest OCMW met vermelding leefloon of gelijkgestelde uitkering
Uitpas met kansenstatuut op naam.
-18 jaar waarvan een gezinslid al betaalde
Kopie betalingsbewijs
-18 jaar die al een andere studierichting volgt (ook beeldende kunsten)
Kopie betalingsbewijs