Schooljaar 2019  2020
De inschrijvingsperiode loopt van 1 tot en met 30 september.
Afspraken voor het individuele uurrooster worden liefst zo spoedig mogelijk en persoonlijk met de leraar(s) zelf gemaakt.
De betaling gebeurt enkel met cash geld. Bancontact is niet beschikbaar en overschrijvingen worden niet aanvaard.
INSCHRIJVINGSGELD PER STUDIERICHTING

- 18 jaar 67,00 €
- 18 jaar verminderd tarief 42,00 €
+ 18 jaar en - 25 jaar 132,00 €
+ 25 jaar 314,00 €
+ 25 jaar verminderd tarief 132,00 €
MINIMUM LEEFTIJD

De aangeduide leeftijdsgrenzen gelden als ze bereikt worden op 31/12/18
Alle studierichtingen: 6 jaar of eerste leerjaar
VERMINDERD TARIEF

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (of gelijkgesteld) en personen ten laste ervan
Attest RVA of VDAB
Deeltijds werkende verplicht ingeschreven werkzoekende of personen ten laste ervan
Attest RVA of VDAB
Leefloners (of gelijkgesteld) en personen ten laste ervan
Attest OCMW
Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag
Attest OCMW
Erkende personen met een handicap en een tegemoetkoming of personen ten laste ervan
Een attest van de FOD met vermelding van 7 punten op zelfredzaamheid en een integratietegemoetkoming.
Of een rekeninguittreksel met vermelding van de integratietegemoetkoming.
De European disability card.
Personen met 66% arbeidsongeschiktheid  of personen ten laste ervan
Een attest van de ziekteverzekering met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid.
Een attest van het RIZIV met vermelding artikel 100.
Een attest van de FOD met vermelding "vermindering van verdienvermogen".
Begunstigde verhoogde kinderbijslag 66%
Een attest van de FOD met vermelding van 4 punten op zelfredzaamheid.
Een attest van het kinderbijslagfonds.
Een attest van het Federaal agentschap kinderbijslag.
Resident in gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin
Attest betrokken tehuis of MPI.
Het beschikkend gedeelte van het vonnis.
Erkend politiek vluchteling of personen ten laste ervan
Attest Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen.
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
Identiteitsbewijs voor vreemdelingen.
Begunstigden van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Een attest van het ziekenfonds.
Uitpas met kansenstatuut.
-18 jaar waarvan een gezinslid al betaalde
Kopie betalingsbewijs
-18 jaar die al een andere studierichting volgt (ook beeldende kunsten)
Kopie betalingsbewijs